Skyddar vi vår hälsa tillräckligt?

23 maj 2019
blogg_v21_1200x628

År 2006 kom Socialstyrelsens rapport ”Partiklar i inomhusluften – en litteraturgenomgång”. I den drogs slutsatsen att det är viktigt för hälsan att minimera partikelhalterna i luften, såväl inomhus som utomhus.

Det kan tolkas som ett råd att tillämpa ”försiktighetsprincipen”. Idag innebär det att allt fler fastighetsägare installerar filter av klass EN ISO ePM1 60 %  (F7). Om klass ePM1 60 % är tillräckligt för att skydda hälsan är en fråga som studeras runt om i världen idag.

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar är farligare än större partiklar. Småpartiklar bildas framförallt vid förbränning, exempelvis i förbränningsmotorer. Avgaser från trafik är därför en påtaglig partikelkälla till ohälsa, speciellt på platser belägna nära trafikerade gator och vägar.

De nuvarande konkreta riktvärdena för god luftkvalitet är i stort sett inriktade på uteluftens kvalitet. Det är exempelvis fallet med de svenska miljökvalitetsnormerna, som bland annat omfattar riktvärden för luftburna partiklar mätt som PM2,5 och PM10. Dessa mått anger massan av partiklar per enhetsvolym luft. Eftersom det är stora partiklar som i huvudsak har en betydande massa är PM2,5 och PM10 dåliga mått om man vill studera små partiklar (PM1).

Resultatet av Lars Ekbergs undersökning nedan visar att det behövs luftfilter av lägst filterklass ePM1 60 % enligt nya ISO-standarden för att påvisa en reducering av små partiklar i inomhusluften.

Det ligger helt i linje med Camfils uppfattning om de lägsta krav kunder måste ställa på luftfilter till skolor, sjukhus, kontorsbyggnader, lägenheter och bostadshus. Framförallt där människor vistas under långa perioder. Som bekant vistas vi upp till 90 % av våra liv inomhus.

Det redovisade arbetet illustrerar vilken påverkan olika val av filter får för inomhusluftens partikelinnehåll. Eftersom artikeln är skriven då den gamla filterstandarden EN779:2012 fortfarande gällde så finns det i slutet på rapporten en översättning till de nya filterklasserna enligt EN ISO16890:2016 som hänvisas till i rapporten.

Läs mer i ”Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens innehåll av partiklar”, skriven av Lars Ekberg, CIT Energy Management AB.

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss