Skyddar vi vår hälsa tillräckligt?

09 februari 2017
camfil_blogg170209

År 2006 kom Socialstyrelsen ut med en rapport (Partiklar i inomhusluften – en litteraturgenomgång).  Här drog man slutsatsen att det är viktigt för hälsan att minimera partikelhalterna i luften, såväl inomhus som utomhus.

Detta kan tolkas som ett råd att tillämpa ”försiktighetsprincipen”. Idag innebär detta att allt fler fastighetsägare installerar filter av klass F7 (ISOePM1 60%). Om klass F7 är tillräckligt för att skydda hälsan, det är en fråga som studeras överallt runtom i världen idag.

Under senare år har flera medicinska och miljömedicinska studier pekat på att så kallade ultrafina partiklar är farligare än större partiklar. Småpartiklar bildas framförallt vid förbränning, exempelvis i förbränningsmotorer.  Avgaser från trafik är därför en påtaglig partikelkälla till ohälsa, på platser belägna nära trafikerade gator och vägar.

De nuvarande konkreta riktvärdena för god luftkvalitet är i stort sett inriktade på uteluftens kvalitet. Det är exempelvis fallet med de svenska miljökvalitetsnormerna, som bland annat innefattar riktvärden för luftburna partiklar mätt som PM2,5 och PM10. Dessa mått anger massan av partiklar per enhetsvolym luft. Eftersom det är stora partiklar som i huvudsak har en betydande massa är PM2,5 och PM10 dåliga mått om man vill studera små partiklar, PM1.

Resultatet av Lars Ekbergs undersökning nedan visar att det behövs luftfilter av lägst filterklass F7, eller enligt nya ISO-standarden, ePM1 60% för att påvisa en reducering av små partiklar i inomhusluften.

Detta ligger helt i linje med Camfils uppfattning om de minsta kraven man som kund måste ställa på luftfilter till skolor, sjukhus, kontorsbyggnader, lägenheter och bostadshus. Framförallt där människor vistas under långa perioder. Som bekant vistas vi upp till 90% av våra liv inomhus.

Det redovisade arbetet illustrerar vilken inverkan olika val av filter får för inomhusluftens partikelinnehåll.

Läs mera i ”Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens innehåll av partiklar” 

Sök på bloggen

Prenumerera

Följ oss